تبلیغات اینترنتیclose
توسه پایداری بعد اقتصادی – انجام پایان نامه زنجیره تامین
 • اسفند

  توسه پایداری بعد اقتصادی – انجام پایان نامه زنجیره تامین


  ارسال شده توسط: محسن

  ابعاد توسعه پایدار

  اینگونه بنظر میرسد که مفهوم توسعه پایدار به طور گسترده ای در سه بعد پذیرفته شده است. این اجازه میدهد تا درک آسانی از ادغام مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی وجود داشته باشد.

  همانطور که همه مقالات ازادبیات مدیریت مربوط صورت گرفته شده اند، بعد اقتصادی به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر بوده است. بنابراین بعنوا ن یک بخش مجزا درنظر گرفته نشده است.

  بااین حال، مقالات نشان دهنده یک تسلط قوی ازپرداختن به مسائل زیست محیطی می باشند. همچنین هیچ مقاله ایی وجودندارد که بطور انحصاری به مسائل اجتماعی پرداخته باشد. همچنین یکپارچگی ابعادسه گانه تنها دردوعدد از مقالات دیده شده است.

  بررسی ابعاد توسعه پایدار

  بعدازبررسی های انجام شده به چندین نتیجه میتوانیم دست یابیم. اول از همه به ابعاد سه گانه پایداری مربوط می گردد.
  ۱- در بیشر مقالات بعد اجتماعی تقریبا بطور کامل از دست رفته است. ویا گاهی اوقات به شیوه ایی بسیار ساده درک شده است.

  با بررسی های صورت گرفته شده از۳۶عدد مقاله مورد بررسی ۳۴ عدد ازآنها هیچ توجهی به بعد اجتماعی نداشته اند.
  در بیشتر مقالاتی که دارای عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها CSR بوده اند. آنها بیشتر به مسائل زیست محیطی پرداخته اند تا مسائل اجتماعی.
  کروز و ماتسی پورا در مورد ریسک مربوط به عدم توجه به مسائل اجتماعی پرداخته اند.

  آثار اجتماعی

  ممکن است که مدل کردن اثار اجتماعی دشوار باشد. در راستای بررسی گسترده تر کمبود تحقیقات انجام گرفته شده در زمینه ی آثار اجتماعی یافت شده است. از اینرو اینگونه بنظر میرسد که یک چالشی برای طیف وسیعی ازتحقیقات مرتبط وجود دارد.

  در حالی که جنبه های اجتماعی ممکن است نیاز به بررسی بیشتری در جزئیات داشته باشند. قبل از اینکه آنها بصورت مناسبی درچنین رویکردهای(چند هدفه)مدلسازی یکپارچه شوند.

  بعد زیست محیطی و انجام پایان نامه

  ۲- بیشترمقالات تلاشهای بسیاری برای پرداختن به مسائل زیست محیطی صرف کرده اند. دربسیاری ازموارد، داده های ارزیابی چرخه زندگی به شکل یک نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل درنظرگرفته شده اند.

  از این رو، نیاز به انرژی وتولید گازهای گلخانه ای ازجمله موضوعات ذکر شده است. بااین حال، درتعدادی ازموارد، لیست نسبتا جامع از معیارهای اثرات زیست محیطی گرفته شده است. مانند اشاره به انواع سرمایه های طبیعی و یا منابع، مانند آب یا انرژی و همچنین زباله.
  بعد زیست محیطی که عمدتا براساس ایجاد طبقه بندی هایی برمبنای ارزیابی چرخه زندگی رفتار می کنند. بااین حال، بسیاری ازمقالات مبهم درمورد نوع اثرات زیست محیطی  به حساب میآیند.

  مساله زیست محیطی در زنجیره تامین

  برخی ازآنها اینگونه مشخص میسازندکه چگونه اثرات زیست محیطی بر روی یک محصول ویا فرایند زنجیره تامین اثر میگذارند.و چگونگی برخورد با آن ها نیز بیان می گردد.

  این مدلها فرصتی رابرای بررسی تاثیرات خاص وپیشنهادراهنمایی هایی برای کارورزان درراستای چگونگی برخورد باآنهارافراهم میسازد. پس بطور کلی اینگونه نتیجه میگرددکه طیف گسترده ای ازجنبه های زیست محیطی درنظرگرفته شده است.

  بعد اقتصادی – انجام پایان نامه زنجیره تامین

   

  ۳- دربعد اقتصادی، برمبنای کل هزینه ویا تصمیمگیری های مربوط به حاکمیت رویکرد هزینه و درامد است. این مساله واقعااین نکته رادرنظر نمیگیردکه یک شرکت چگونه در راستای دستیابی به پیاده سازی موفق زنجیره سبز ویا پایدار تلاش میکند.

  نتیجه

  ۴- بابررسیهای انجام شده اینگونه نتیجه شده است که ادغامی ازابعاد سه گانه پایداری نقش بسیار مهمی رابازی میکنند.  این امرنشان دهنده آنست که باتوجه به اهمیت ترکیب ابعاد سه گانه پایداری نیازبه بررسی بیشتری برروی ابعاد سه گانه پایداری است. و بررسی ارتباط درونی میان ابعاد سه گانه بسیار مهم است.

  انجام پایان نامه زنجیره تامین سبز و توسعه پایداری را بما واگذار کنید؛

   

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید