تبلیغات اینترنتیclose
تعیین حجم نمونه در بخش روش شناسی تحقیق و مقاله isi
 • بهمن

  تعیین حجم نمونه در بخش روش شناسی تحقیق و مقاله isi


  ارسال شده توسط: محسن

  مثالی از تعیین حجم نمونه در بخش روش شناسی تحقیق

  انجام مقاله isi و مقاله علمی پژوهشی – آلفای کرونباخ

  مثالی از تعیین حجم نمونه در یک مقاله ISI ؛ در روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه یزد انجام شده است.

  نادری و نراقی معتقدند که در مطالعات توصیفی، برخلاف مطالعاتی که هدفشان کشف روابط علت و معلولی است، هدف، توصیف مدون و منظم موقعیتی ویژه به صورت واقعی و عینی است.

  جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری

  جامعه آماری این پژوهش، کارکنان زن دانشگاه یزد بودند (به فعل بکار رفته توجه کنید!!) که تعداد آنها در سال ۱۳۸۷، ۲۰۰ نفر بود. در تعیین حجم نمونه در داده های کیفی، در صورتی که نمونه گیری از جامعه محدود باشد، فرمول مناسب برای n چنین است :

  n = N Z2α/۲* P(1-P)
  (N-1)ξ۲ + Z2α/۲*P(1-P)

  در فرمول فوق، ξ بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر موردنظر، P نسبت موفقیت در جامعه، α سطح خطا و N حجم جامعه است.
  از آنجا که مقدار P در دسترس نیست، آن را مساوی ۵/۰ در نظر می گیریم. در سطح اطمینان ۹۵% (α= ۰۵/۰) و ۲۰۰= N نفر تعداد کل کارکنان زن دانشگاه یزد و ξ= ۱/۰، حجم نمونه به صورت زیر تعیین می شود:

   

  n= 200* (1.96)2* 0.5(1-0.5) = 177.468758 ≈۶۰
  (۱۹۹)(۰.۱)۲ + (۱.۹۶)۲* ۰.۵(۱-۰.۵) ۲.۹۵۰۴

   

  با توجه به فرمول بالا ۶۰ پرسشنامه در بین کارکنان زن دانشگاه یزد توزیع گشت که با حذف پرسشنامه های مخدوش تعداد ۵۶ پرسشنامه به عنوان مبنای تحقیق تعیین شد که طبق قضیه حد مرکزی این حجم نمونه ، جواب قابل قبولی را ارائه می دهد.

  ابزار جمع آوری اطلاعات

  داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد SERVQUAL در بین ۵۶ نفر از کارکنان زن دانشگاه یزد جمع آوری شد.

  این پرسشنامه از دو قسمت وضعیت مطلوب و وضعیت موجود تشکیل شده است. وضعیت مطلوب نشان دهنده انتظارات و وضعیت موجود نشان دهنده ادراکات کارکنان می باشد.

  این پرسشنامه در هربخش شامل ۲۳ سوال بوده است. با استفاده از آزمون t به بررسی تفاوت بین وضعیت مطلوب و موجود ابعاد کیفیت خدمات از نظر کارکنان زن دانشگاه یزد می پردازیم.

  روایی یا اعتبار پرسشنامه

  مفهوم روایی اعتبار به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه و به کارگیری آن در تحقیقات متعدد، روایی آن به روش محتوایی مورد تأیید می‌باشد.

  پایایی با قابلیت اطمینان پرسشنامه – آلفای کرونباخ

  جهت تحلیل پایایی قابلیت اطمینان پرسشنامه توسعه داده شده SERVQUAL ، آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  SPSS ۱۴ محاسبه شده است.

  به منظور دقت بیشتر، آلفای کرونباخ دو مرتبه برای این پرسشنامه محاسبه شده است، یکبار برای بخش انتظارات (وضعیت مطلوب). آلفای کرونباخ برای این بخش ۹۱۵/۰ می باشد.
  جدول۱- پایایی بخش وضعیت مطلوب پرسشنامه

  آلفای کرونباخ تعداد سؤالات
  ۹۱۵/۰ ۲۳

  منبع: یافته های محقق
  یکبار نیز بخش ادراکات (وضعیت موجود). آلفای کرونباخ برای این بخش ۹۲۱/۰ می باشد.

  جدول۲- پایایی بخش وضعیت مطلوب پرسشنامه

  آلفای کرونباخ تعداد سؤالات
  ۹۲۱/۰ ۲۳

  یافته های محقق

  که این میزان برای تائید قابلیت اطمینان پرسشنامه مورد بررسی کفایت می‌کند. (در برخی منابع حداقل آلفای کرونباخ را تا ۸۵/۰ قابل قبول می‌دانند ).

   

  منبع دکتر تحقیق

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید